no

Kan du friste med premier for å få samtykker?

27.06.2018

Nå om dagen raser det inn med forespørsler på epost og SMS om samtykke til videre markedsføring. Grunnen er at det nå er forbudt å drive elektronisk markedsføring uten at det foreligger et lovlig kommunikasjongrunnlag, som samtykke. Vi mener at avsender i mange tilfeller kunne spart seg å be om samtykke fordi det allerede er et kundeforhold mellom avsender og mottaker, men det får bli tema for en annen artikkel. Temaet for denne artikkelen er at det kan være vanskelig å få folk til å samtykke. Noen ønsker derfor å friste med premier o.l.. Kan man det?

Av advokatene Kristian Foss og Mari Campbell Strømme

Vilkåret for at et samtykke skal være lovlig er at det er frivillig. Spørsmålet er derfor hvor mye kan man friste en kunde med premier eller andre fordeler for å få kundens samtykke før frivillighetskravet ikke er oppfylt.

Kravet til frivillighet ved innhenting av samtykke til elektronisk markedsføring tilsvarer kravene som gjelder samtykke til behandling av personopplysninger. Det følger av GDPRs fortale punkt 42 at samtykket ikke anses som frivillig dersom den registrerte ikke har en reell valgfrihet, eller ikke er i stand til å nekte å gi eller trekke tilbake et samtykke uten at det er til skade for vedkommende.

Samtykke skal videre være utrykk for et reelt og fritt valg. Et samtykke må derfor ikke være avgitt under tvang eller villedning (veiledning fra et råd av de europeiske datatilsynene, WP 29 nr. 259).

Det danske datatilsynet åpner spesifikt for at en behandlingsansvarlig (f.eks. en nettbutikk) i et visst omfang kan motivere de registrerte til å gi et samtykke ved å tilby en fordel mot at samtykke gis. Danskene viser til følgende eksempel:

Innmeldelse i en bedrifts fordelsprogram som kan innebære rabatter som motiverer kunden til å gi samtykke til å motta reklamematerialet fra bedriften.

Det danske datatilsynet legger imidlertid til grunn at det er viktig å være oppmerksom på om manglende samtykke medfører negative konsekvenser for den registrerte som ikke vil gi samtykke, f.eks. i form av merkostnader. Det kan medføre manglende frivillighet.

På denne bakgrunn mener vi at det til en viss grad må være akseptabelt å tilby premier og andre fordeler for å få samtykke til å behandle personopplysninger, så lenge det ikke medfører direkte negative konsekvenser for den registrerte som ikke ønsker å gi samtykke.

For eksempel mener vi det er innenfor reglene å friste mottagerne med deltagelse i en trekning av en premie av rimelig omfang. Ved at det skjer en trekning, vil kun et lite mindretall vinne. Tvangsaspektet blir dermed eliminert, så lenge premien ikke er for stor. Vi mener deltagelse i trekning av f.eks. nettbrett eller kanskje til og med en el-sykkel vil være akseptabelt.

Nye regler om direkte markedsføring er på vei

EU har lagt frem forslag til nye, inngripende regler for elektronisk kommunikasjon og markedsføring (kommunikasjonsvernforordningen, eng. ePrivacy Regulation). Reglene vil ramme virksomheter som ikke har tilstrekkelig klare samtykker, da kravet til samtykke i forordningen tilsvarer kravet i GDPR, herunder bl.a. frivillighet.

Selv om samtykkekravene ikke er vesentlig endret, er sanksjonsnivået radikalt endret. Kommunikajonsvernforordningen viser nemlig til GDPRs skarpe sanksjonsregime.

Les mer om hvordan kommunikasjonsvernforordningen vil påvirke deg eller din virksomhet.

Når det gjelder innhenting av samtykke til å drive slik markedsføring, mener vi adgangen til å innhente samtykke bør være videre enn den Forbrukertilsynet gir uttrykk for. Les mer her

Ta kontakt om du skulle ha spørsmål til dette (kf@bull.no eller 97 06 26 55).


En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS