no

Personvernkommisjonen: Forbrukeres personvern er ute av kontroll av

27.09.2022

Personvernkommisjonen overleverte i dag sin rapport til regjeringen. I rapporten fremkommer det tydelig at kommisjonen er bekymret for markedskreftenes bruk av forbrukernes data, spesielt for de yngste. De foreslår 140 ulike tiltak. Blant annet en utredning av generelt forbud mot adferdsbasert markedsføring.

Forbud mot atferdsbasert markedsføring

Kommisjonen flertall anbefaler at det skal utredes et generelt forbud mot atferdsbasert markedsføring. Bakgrunnen er blant annet at store deler av det digitale annonsesystemet er ute av kontroll.

Kommisjonens mindretall mener at så lenge atferdsbasert markedsføring gjøres forsvarlig, vil et generelt forbud være uforholdsmessig. Kommisjonen var likevel enig i at atferdsbasert reklame mot barn skulle gjennomføres i samsvar med Digital Services Act.

Det haster for de yngste

For å ivareta personvernet for de yngste i samfunnet anbefaler kommisjonen at regjeringen arbeider for et faktisk forbud mot atferdsbasert markedsføring rettet mot barn. Kommisjonen understreker at barn og unge er en sårbar gruppe med særlig behov for beskyttelse.

Samtidig har digitaliseringen i skolen skjedd på bekostning av barns personvern slår kommisjonen fast. Kommisjonen mener at nasjonale myndigheter bør bli med på forhandling av avtaler med teknologigigantene, slik at dette ikke faller på kommunene alene, eller i verste fall den enkelte lærer.

Hvilken rolle de store teknologiselskapene skal ha i norsk skole krever også en større debatt. Der det ikke finnes tilfredsstillende løsninger mener kommisjonen at norske myndigheter må investere i å utvikle løsninger.

Offentlig sektor må bruke sin innkjøpskraft

Kommisjonen fremhever at offentlig sektor må gå foran for å fremme personvernet. Det offentlige må respektere innbyggernes personvern i sine prosesser, men også bruke sin innkjøpsmakt for å fremme personvernet. Blant annet ved å kjøpe personvernvennlige produkter og tjenester.

Politiet skal holdes i ørene

I justissektoren benyttes i dag inngripende metoder som tilsidesetter personvernet. Personvernkommisjonen etterlyser interesseavveininger både på systemnivå og i hver enkelt sak som i større grad vektlegger og hensyntar personvernet.

Hensynet til kriminalitetsbekjempelse må også vike, dersom personvernkrenkelsen er tilstrekkelig alvorlig, skriver kommisjonen i sin rapport.

Korstoget mot teknogiantene fortsetter

Irland, som hjem for de fleste teknogiantene, har blitt omtalt som en flaskehals ved håndhevelse av personvernreglene. Kommisjonen anbefaler at Norge arbeider for at tilsynsmyndigheter på europeisk nivå opprettes, for å kunne håndheve regelverket overfor de store plattformeierne som Meta (Facebook) og Alphabet (Google).

Økte ressurser Datatilsynet og andre

For å klare disse og over 130 andre forslag for å etablere en nasjonal personvernpolitikk, anbefaler Personvernkommisjonen at Datatilsynet og andre organer tilføres flere ressurser.

Formålet er ikke bare økt håndheving, men også mer veiledning.

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS