no

Forslag til personopplysningslov

27.03.2018

Justisdepartementet fremla den 23. mars forslag til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen. Lovforslaget ligger her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-56-ls-20172018/id2594627/

Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, se lovforslaget § 1. Inkorporasjon innebærer at forordningen med de tilpasninger som avtales ved innlemmelse i EØS-avtalen, gjøres gjeldende som norsk lov uten omskrivninger. Det er kun foretatt enkelte mindre endringer i oversettelsen etter høringen. Blant annet merker vi oss at det tidligere foreslåtte begrepet «personvernrådgiver» er erstattet med «personvernombud».

Videre foreslås det endringer i enkelte tilgrensende lover, blant annet endringer i arbeidsmiljøloven for å gi hjemmel for forskrifter om kameraovervåking i arbeidsforhold og arbeidsgivers innsyn i ansattes e-postkasse m.v. Videre foreslås det tilpasninger i helselovgivningen og nye bestemmelser i veglova om behandling av personopplysninger. Det foreslås også å videreføre adgangen politiet har etter den någjeldende personopplysningsloven til å benytte kameraovervåking for kriminalitetsbekjempelse i politiloven.

Lovforslaget er nå lagt frem for Stortinget og vil deretter bli sendt til fagkomiteen til behandling før det skal til behandling i Stortinget.

Det har tidligere vært stilt spørsmål ved om ny lov kan vedtas før forordningen får anvendelse i EU-statene 25. mai 2018. Det fremgår av proposisjonen at det er et mål å sette loven i kraft samtidig som eller så snart som mulig etter 25. mai 2018. Forslaget til ny lov er fremlagt før fristen for å få behandlet saken i vårsesjonen. Fristen for dette 10. april 2018. Alt tyder derfor på at Stortinget vil vedta ny Personopplysningslov før sommeren og kanskje også før 25. mai 2018. 

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS