Personvernerklæringer

En personvernerklæring skal besørge at du

  • Gir tilstrekkelig informasjon
  • Får tilstrekkelig samtykke 

til å behandle personopplysninger til en person. 

Vi hjelper deg med utarbeidelse av personvernerklæring på aktuelle språk. For å kunne ivareta de tekniske kravene til dokumentasjon og språkstøtte, samarbeider vi med selskapet Signatu.

Din virksomhet må bidra med å besvare ulike spørsmål om tekniske og administrative forhold knyttet til din virksomhet. 

Forventet tid: Førsteutkast vil ta cirka en til to uker fra alle opplysninger er samlet inn, men avhengig av kompleksitet. 

Ta kontakt