en

en-Tidsbesparende endringer i personopplysningsforskriften fra nyttår

02/01/2017

Fra 1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i personopplysningsforskriften som den behandlingsansvarlige, altså den virksomhet som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, bør være oppmerksom på. Endringene innebærer en lettelse i melde- og konsesjonsplikten. Bakgrunnen for endringene er at Datatilsynet i 2015 gjennomførte et «tidstyvprosjekt» for å se hvordan deres arbeidsmengde kunne reduseres og kom til at en rekke behandlinger kunne unntas fra meldeplikt for å lette saksbehandlingen uten at det ville gå på bekostning av sikkerheten. I tillegg vil det være ressursbesparende for de virksomheter som driver med denne type behandling av personopplysninger.

For det første bortfaller plikten til å melde ifra til Datatilsynet om følgende behandling av personopplysninger:

  • adgangskontrollogger
  • kameraovervåking
  • elektronisk kjørebok
  • flåtestyring
  • klientregistre
  • hvitvaskingsregistre
  • pasientopplysninger hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens
  • behandlinger i organ for stat eller kommune når behandlingen har hjemmel i lov.

I tillegg blir enkelte behandlinger, som tidligere var konsesjonspliktige, heretter verken melde- eller konsesjonspliktige. Det gjelder:

  • varsling av kritikkverdige forhold
  • behandling av personopplysninger som brukes i legemiddelovervåking og rapportering av bivirkninger.

Les mer om endringene på Datatilsynets nettsider


En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS