en

en-Ny personopplysningslov på høring

27/02/2018

Den nye personvernforordningen i EU (GDPR) får direkte virkning i Norge fra 25. mai 2018. På bakgrunn av dette foreslo Justis- og beredskapsdepartementet den 6. juli 2017 at den nåværende personopplysningloven som bygger på 95-direktivet skal erstattes med en ny personopplysninglov. Høringsfristen er satt til 16. oktober 2017.

Departementet foreslått at gjennomføringen av den nye personvernforordningen (GDPR) skal gjøres til gjeldene norsk rett gjennom en henvisning i den nye personopplysningsloven paragraf 1. Dette gjøres ettersom EØS-avtalen ikke åpner for at forordninger med direkte virkning for medlemslandene kan omskrives eller gjengis.

Den nye norske personvernloven skal dels følge av henvisningen til selve forordningen og dels av nasjonale bestemmelser, og dette kan gjøre det utfordrende for de som søker informasjon om personvernets innhold. På den annen side vil den nye personopplysningloven tydeliggjøre at hele forordningen som sådan er gjeldene som norsk rett, i tillegg til at den vil gi en forholdsvis oversiktlig oversikt over de nasjonale generelle og supplerende bestemmelsene. Det at selve forordningen får direkte virkning i EØS og EU innebærer at medlemslandene får en mer harmonisert personvernlovgivning, noe som sikrer forutberegneligheten for både individet og organisasjonene som behandler personopplysninger i EU/EØS.

For å lese mer om høringsnotatet på regjeringens hjemmeside, se link.

Av: Advokatfullmektig Christine Stousland

En tjeneste levert av Bull & Co advokatfirma AS